ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ลำดับที่ชื่อรายงาน
1อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน
2อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ
3อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ
4อัตราป่วยจากโรคเบาหวาน ความดัน (ต่อแสนประชากร)
5ร้อยละผู้ป่วยจากโรคเบาหวาน ความดัน
6ร้อยละผู้ป่วยจากโรคเบาหวาน ความดัน จำแนกรายอำเภอ
7อัตราป่วยจากโรคเบาหวาน ความดัน ต่อแสนประชากร (รายใหม่)
8ร้อยละผู้ป่วยจากโรคเบาหวาน ความดัน (รายใหม่)
9ร้อยละผู้ป่วยจากโรคเบาหวาน ความดัน จำแนกรายอำเภอ (รายใหม่)
10อัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ต่อแสนประชากร
11อัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ต่อแสนประชากร(การเฝ้าระวังใหม่)
12อัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ต่อแสนประชากร (รายอำเภอ)
13อัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ต่อแสนประชากร(การเฝ้าระวังใหม่) (รายอำเภอ)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี